Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Dokumenty

Wymagania edukacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

 

Ocenianiu podlegają:

 

 

Wiadomości:

 

- Przepisy gier zespołowych oraz zasad innych form ruchowych i ich zastosowanie w sytuacjach praktycznych:

rola uczestnika, organizatora, sędziego(obserwacja, test);

- Rola i wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka, jego zdrowie i samokontrola, samoocena, zasady

funkcjonowania organizmu, regeneracja sił i czynnego odpoczynku, zapobieganie chorobom i uzależnieniom:

wiadomości teoretyczne i ich zastosowanie praktyczne( obserwacja, rozmowa z uczniem);

- Prowadzenie przez ucznia krótkich form ruchowych np. rozgrzewki( obserwacja);

- Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu, rożne formy dzielenia się nimi i ich promocji np. wykonanie

gazetki, referat;

 

Umiejętności:

- Sprawdzian praktyczny umiejętności technicznych ucznia w formie ćwiczeń oraz innych zadań ruchowych

( obserwacja): poprawność wykonania elementu technicznego, płynność przebiegu ćwiczeń, stopień trudności,

indywidualny postęp w opanowaniu danego elementu;

- Umiejętność zastosowania poznanych elementów technicznych i taktycznych w praktyce np. grze

( obserwacja);

- Umiejętność dokonania przez ucznia diagnozy własnych umiejętności ruchowych( obserwacja, rozmowa

z uczniem);

 

 

 Poziom sprawności fizycznej i jej postęp:

 

1) Indeks sprawności fizycznej – siła RR, gibkość, wytrzymałość, siła mm. brzucha, skoczność, szybkość

( obserwacja, ocena punktowa, analiza wyników, rozmowa z uczniem, diagnoza własna ucznia);

2) Sprawdzian praktyczny z zakresu LA: bieg, rzut, skok( obserwacja, analiza wyników, rozmowa z uczniem,

diagnoza własna ucznia);

3) Inne formy oceny- np. start w zawodach sportowych;

 

 

Zachowania i postawy:

 

- aktywność, sumienność, systematyczność, przestrzeganie zasad fair-play, współpraca w grupie, dyscyplina

podczas zajęć, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przygotowanie do zajęć( obserwacja), postawa wobec

siebie i innych;

- udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i szkolnym życiu sportowym, zawodach sportowych, aktywność sportowa i turystyczna, postawa wobec wychowania fizycznego( obserwacja, rozmowa z uczniem).

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN

 

 

Ocena celująca

 

Uczeń:

1. Jest pilny, aktywny, systematyczny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach.

2. Stara sie wykonywać wszystkie ćwiczenia w stopniu na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe.

3. Jest obecny na wszystkich zajęciach w czasie semestru (zwolnienia lekarskie i od rodziców związane

z choroba dziecka nie przekreślają szans na tę ocenę).

4. Zawsze jest przygotowany do lekcji: posiada czysty strój (biała koszulka i czarne lub granatowe

spodenki, zmienne obuwie halowe), w który przebiera się przed lekcją i dba o higienę ciała.

5. Systematycznie uczestniczy w zajęciach fakultatywnych.

6. Posiadane wiadomości nt. przepisów i dyscyplin sportowych, edukacji zdrowotnej potrafi wykorzystać

w praktyce.

7. Bardzo dobre i dobre oceny ze sprawdzianów umiejętności i motoryczności oraz zaliczenie ich w

terminie.

8. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń (szanuje nauczyciela, jest koleżeński, ambitny,

zdyscyplinowany, potrafi współdziałać w grupie, nie stwarza sytuacji konfliktowych, dba o sprzęt

sportowy, przestrzega zasad fair-play).

9. Uczestniczy w zawodach sportowych godnie reprezentując barwy szkoły, zajmuje punktowane

miejsca na zawodach międzyszkolnych.

10. Spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę bdb.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń:

1. Jest pilny, aktywny, systematyczny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach.

2. Stara sie wykonywać wszystkie ćwiczenia w stopniu na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe.

3. Nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia.

4. Zawsze jest przygotowany do lekcji: posiada czysty strój (biała koszulka i czarne lub granatowe

spodenki, zmienne obuwie halowe), w który przebiera się przed lekcją i dba o higienę ciała.

5. Systematycznie uczestniczy w zajęciach fakultatywnych.

6. Posiadane wiadomości nt. przepisów i dyscyplin sportowych, edukacji zdrowotnej potrafi wykorzystać

w praktyce.

7. Bardzo dobre i dobre oceny ze sprawdzianów umiejętności i motoryczności oraz zaliczenie ich w

terminie.

8. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń (szanuje nauczyciela, jest koleżeński, ambitny,

zdyscyplinowany, potrafi współdziałać w grupie, nie stwarza sytuacji konfliktowych, dba o sprzęt

sportowy, przestrzega zasad fair-play).

9. Bierze udział w szkolnych rozgrywkach i zawodach sportowych.

10. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (SKS).

 

Ocena dobra

 

Uczeń:

1. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, jest pilny i aktywny ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz

z małymi błędami technicznymi.

2. Nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia.

3. Jest przygotowany do lekcji: posiada czysty strój (biała koszulka i czarne lub granatowe spodenki,

zmienne obuwie halowe), w który przebiera się przed lekcją i dba o higienę ciała.

4. Systematycznie uczestniczy w zajęciach fakultatywnych.

5. Może sporadycznie być nieprzygotowany do lekcji (3 razy w ciągu semestru).

6. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń (szanuje nauczyciela, jest koleżeński, ambitny,

zdyscyplinowany, potrafi współdziałać w grupie, nie stwarza sytuacji konfliktowych, dba o sprzęt

sportowy, przestrzega zasad fair-play).

7. Bierze udział w szkolnych rozgrywkach i zawodach sportowych.

8. Uczestniczy nieregularnie w zajęciach pozalekcyjnych (SKS).

9. Posiadane wiadomości nt. przepisów i dyscyplin sportowych, edukacji zdrowotnej potrafi wykorzystać

w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń:

1. Jest niesystematyczny na zajęciach wychowania fizycznego, ćwiczy poniżej swoich możliwości

psychoruchowych.

2. Zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć fakultatywnych (w

sumie do 5 razy) bez usprawiedliwienia.

3. Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie oraz z błędami

technicznymi.

4. Wykazuje małe postępy w motoryce, umiejętnościach i wiadomościach.

5. Jego postawa społeczna budzi zastrzeżenia, jest niekoleżeński i stwarza konflikty.

6. Wykazuje braki w zakresie kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych.

7. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, ale interesuje się życiem sportowym szkoły

i uczestniczy w zawodach jako kibic.

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń:

1. Uczeń opanował treści programowe w stopniu minimalnym i ma duże zaległości.

2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi.

3. Posiada małe wiadomości, nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

Ocena niedostateczna jest ostatecznością, gdy zawiodą wszelkie próby komunikacji

 

 

interpersonalnej z uczniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Ocena semestralna( roczna) jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w I i II półroczu  . Wystawiać ją będzie nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne.

2. Dłuższe zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wymaga udokumentowania zaświadczeniem lekarskim. W

wypadku krótkotrwałej niedyspozycji zwolnienia dokonuje się na wniosek rodzica.

3. Uczeń odmawiający reprezentowania szkoły w zawodach nie może otrzymać oceny końcowej wyższej

niż bardzo dobra.

4. Za 100% przygotowanie do każdej lekcji przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uczeń otrzymuje

dodatkową, bieżącą ocenę celującą.

 

5. Przy ustalaniu oceny z w-f w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w

 

 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć , systematyczność i aktywność na lekcjach.

 

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć w-f. Decyzję o

zwolnieniu ucznia z zajęć w-f podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę na pisemny wniosek

rodzica. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w-f w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony”.

 

7. W przypadku ucznia z dysfunkcjami ocenia się te umiejętności, które uczeń może wykonać bez szkody

 

 

dla zdrowia.

 

8. Tryb i forma uzyskania wyższej niż proponowana oceny rocznej:

W terminie przewidzianym w Statucie Szkoły nauczyciel ustala proponowaną ocenę roczną. Informację

o ocenie przedstawia uczniowi oraz jego rodzicowi. Sposobem uzyskania wyższej niż proponowana

przez n-la oceny rocznej jest komisyjny egzamin sprawdzający, o który uczeń lub rodzic pisemnie

występuje do dyrektora szkoły w terminie ustalonym w Statucie Szkoły.

 

 

EWALUACJA

 

Ewaluacja przedsięwzięcia opierać się będzie na:

• Anonimowej ankiecie.

• Obserwacji aktywności uczniów na zajęciach.

• Obserwacji umiejętności sędziowania i interpretacji przepisów przez ucznia.

• Obserwacji postępów umiejętności techniczno- taktycznych w grach zespołowych.

• Rozmowach z uczniami.

• Udziale w turniejach międzyszkolnych oraz zawodach sportowych.

• Grach i testach sprawnościowych na zajęciach i ich analizie.

 

                                                       

 

                                                                                              Andrzej Miśkowiec,  Bożena Piputa , Monika Szubert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia