Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

PROJEKT UNIJNY

 

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów

ze szkół podstawowych Gminy Łazy

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

Cel główny projektu

Poprawa jakości procesu kształcenia w 5 Szkołach Podstawowych, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Łazy, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 295 uczniów i 274 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających, kół zainteresowań,

- organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE,

- wzrost kompetencji 127 nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,

- wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
w terminie VIII 2021-VI 2022.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia
na terenie Gminy Łazy

 

Szkoła Podstawowa w Niegowonicach

 

Tryb:

- obejmuje klasy I-VIII SP,

- obejmą cały rok szkolny:  I i II półrocze roku szkolnego 2021/22,

- prowadzone cyklicznie na terenie szkoły w salach zgodnych ze standardem dostępności,

- realizacja zajęć metodą eksperymentu,

- monitorowanie postępu rozwoju uczniów,

- organizowane w klasach łączonych,

- ramowy program: ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, dyskusje, burze mózgów.

 

Zakres:

Zajęcia wyrównawcze:

matematyczne - 3grupy,

Zajęcia rozwijające:

- przyrodnicze - 5grup

Koła zainteresowań:

matematyczne

informatyczne

porozumiewanie się w językach obcych

umiejętności uniwersalne

8 grup

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami:

zajęcia specjalistyczne - 4 grupy

 

Łączna liczba uczniów objętych wsparciem - 120

Łączna liczba nauczycieli objętych wsparciem - 30

 

Wyposażenie w ramach projektu:

- wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej,

- wyposażenie multimedialnej pracowni przedmiotów przyrodniczych,

- doposażenie w pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia