Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Odzyskane

NIEGOWONICE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. Stefana Joniaka w NIEGOWONICACH Opracowały i realizują: Wioletta Dratwa Mariola Piekara Aneta Kajdańska Ewa Kaczyńska Jolanta Pater Edukacja wczesnoszkolna jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym i powinna stopniowo przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach II etapu edukacyjnego. I. CELE  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest: wspomaganie dziecka we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym, umożliwienie dziecku nabywania umiejętności czytania, pisania i liczenia służących zdobywaniu wiedzy, dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Działania dydaktyczno – wychowawcze I etapu edukacyjnego są tak ukierunkowane, aby dziecko w miarę swoich możliwości: było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą, odróżniało dobro od zła, dbało o bezpieczeństwo swoje i innych, dbało o swoje zdrowie i higieniczny tryb życia, potrafiło radzić sobie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, było świadome przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej, wspólnoty narodowej, uświadamiało sobie, że wspólnoty takie jak: rodzina, szkoła, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki, nawiązywało i utrzymywało poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy, potrafiło właściwie zachować się wobec członków rodziny, kolegów, nauczycieli oraz innych ludzi, odczuwało potrzebę kontaktu z przyrodą i rozumiało konieczność dbania o otaczające środowisko. II. OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I – III szkoły podstawowej preferowane jest ocenianie, które: bierze pod uwagę przede wszystkim postępy w rozwoju indywidualnym dziecka, daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu, uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie,   bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania,   nie etykietuje dzieci,   zachęca do dalszej pracy, motywuje do wysiłku i uświadamia, że wysiłek się opłaca,  nie pełni funkcji kary czy nagrody,  nie zawiera krytyki osoby, wzmacnia wiarę we własne siły, uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku. III. OCENA OPISOWA Ocena opisowa stosowana na I etapie edukacyjnym jest ustną lub pisemną informacją dla ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach dziecka. Uczniowi dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonać napotkane trudności, motywuje do dalszego wysiłku, jest zachętą do samooceny, umacnia wiarę we własne możliwości. Rodzicom (prawnym opiekunom) dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju. Nauczycielowi dostarcza informacji, na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny. Ocena opisowa służy dziecku, ponieważ: pozwala mu korygować swe postępowanie, ukazuje zainteresowania i możliwości, nagradza za osiągnięcia i wysiłek, bierze pod uwagę wkład pracy, uwzględnia stopień trudności. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje: diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela, informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności i wiadomości, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy, korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić, motywacyjną – zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu, rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian. IV. ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Główne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania dotyczące uczniów klas I-III szkoły podstawowej są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 2. Nauczyciel na podstawie opracowanego i realizowanego programu nauczania, określa wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym. 4. Nauczyciel opracowuje indywidualny program nauczania dla ucznia zakwalifikowanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego i określa dla niego odrębne wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 5. Przedmiotem oceniania jest poziom opanowania przez ucznia ustalonych wymagań edukacyjnych oraz postępy ucznia osiągane pod wpływem prowadzonego procesu nauczania i wychowania. 6. Podstawą do sprawdzenia oraz oceny umiejętności i wiadomości uczniów są: systematyczna obserwacja prowadzona przez nauczyciela, okresowe diagnozy, sprawdziany, kartkówki, praca ucznia na lekcji, uzupełnianie kart pracy i zeszytów ćwiczeń, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, wypowiedzi ustne, prace pisemne, prace plastyczne i techniczne oraz inne wytwory pracy uczniów, działalność artystyczna, zdrowotna i ruchowa, prace domowe, aktywność podczas zajęć, udział w konkursach, wykonywanie ćwiczeń i zadań dodatkowych. 7. Przy ocenianiu uczniów nauczyciel bierze pod uwagę następujące ogólne kategorie podstawowe: a) z edukacji polonistycznej słuchanie i rozumienie wypowiadanie się zasób słownictwa technika czytania – (sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, rozumienie tekstu, inne walory) czytanie ze zrozumieniem technika pisania - (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, przestrzeganie poprawności ortograficznej, samodzielne zapisywanie swoich wypowiedzi) tworzenie tekstów – (redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis) recytacja gramatyka ortografia b) z edukacji społecznej wiedza i umiejętności objęte programem rozumienie pojęć aktywność i zaangażowanie c) z edukacji przyrodniczej wiedza i umiejętności objęte programem rozumienie pojęć działania na rzecz przyrody aktywność i zaangażowanie d) z edukacji matematycznej liczenie pamięciowe i sprawność rachunkowa w wymaganym zakresie sprawność wykonywania działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia w wymaganym zakresie zadania tekstowe – rozwiązywanie i układanie opanowanie matematycznych wiadomości i umiejętności praktycznych geometria e) z edukacji muzycznej śpiewanie piosenek z repertuaru klasowego percepcja muzyki zaangażowanie i aktywność f) z edukacji plastycznej działalność plastyczna zaangażowanie, przygotowanie, wkład pracy estetyka wykonanej pracy, pomysłowość g) z zajęć technicznych organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach działalność konstrukcyjna, pomysłowość, estetyka pracy zaangażowanie, przygotowanie, wkład pracy h) z wychowania fizycznego ogólna sprawność motoryczna zaangażowanie, aktywność i postawa sportowa bezpieczeństwo i higiena i) z zajęć komputerowych wykorzystanie i obsługa komputera – ćwiczenia praktyczne bezpieczeństwo pracy z komputerem 8. Nauczyciel ustala kategorie oceniania z poszczególnych edukacji w odniesieniu do danej klasy pierwszego etapu edukacyjnego. 9. Szczegółowy zapis kategorii i wagi ocen znajduje się w dzienniku elektronicznym. 10. System oceniania w klasach I – III SP obejmuje ocenę bieżącą, śródroczną i roczną. Ocena bieżąca dotyczy stopnia opanowania przez ucznia poszczególnych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi. Wyrażona jest komentarzem słownym bądź pisemnym lub symbolami cyfrowymi – 6, 5, 4, 3, 2, 1 z krótkim komentarzem (np. wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, pomyśl, pracuj więcej). Ocena śródroczna jest wynikiem półrocznej obserwacji i analizy ocen jak również wytworów pracy ucznia. Zawiera zestawienie wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia, dotyczących poziomu opanowania poszczególnych wiadomości oraz umiejętności zrealizowanych przez nauczyciela w I półroczu i, w razie potrzeby, zalecenia do dalszej pracy. Ocena roczna jest oceną opisową. Dokonywana jest na podstawie obserwacji i analizy całorocznej pracy ucznia. Opisuje poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności, jego osiągnięcia, postępy, zmiany w rozwoju wynikające ze stosowania wskazówek nauczyciela, wskazuje zainteresowania i mocne strony ucznia. 11. Oceny bieżące są zapisywane w e-dzienniku. Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z nimi logując się na stronie e-dziennika lub uzyskują informacje na temat ocen bieżących ucznia bezpośrednio u wychowawcy czy nauczyciela przedmiotu. 12. Nauczyciel rejestruje oceny bieżące w e-dzienniku, dokonując podziału na poszczególne edukacje – polonistyczną, matematyczną, społeczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. 13. Ocena bieżąca zapisywana w e-dzienniku wyrażona jest za pomocą symboli cyfrowych : 6, 5, 4, 3, 2, 1. 14. W ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować znaki (+) i (–), jako dodatkową informację do cyfrowego symbolu oceny ((+) w górnej granicy skali punktowej, (–) w dolnej granicy skali punktowej). 15. Nauczyciel może zamieścić komentarz do wszystkich ocen bieżących zapisywanych w e-dzienniku. 16. Cyfrowy system oceniania bieżącego pozwala na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, a jednocześnie ukazuje jego najsłabsze strony ujawniając materiał do wyćwiczenia. Pokazuje również systematykę pracy ucznia i rozwój jego postępów. 17. Oceny bieżące nauczyciel zapisuje także w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, na kartach pracy, testach i sprawdzianach ucznia. Rodzice mogą zapoznać się z nimi, potwierdzając to podpisem. 18. Ocenę śródroczną stanowi średnia wszystkich ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w I półroczu z poszczególnych edukacji i przedmiotów oraz w razie potrzeby zalecenia do dalszej pracy. 19. Ocena roczna wyrażona jest w formie pisemnej. Nauczyciel umieszcza ją na świadectwie i w arkuszu ucznia (w formie komputerowego wydruku). 20. Ocena roczna ma charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice (prawni opiekunowie), po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju. 21. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, edukacji plastycznej, muzycznej oraz zajęć technicznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie w   wywiązywanie się z obowiązków. Wynika to ze specyfiki tych zajęć. 22. Do oceny bieżącej i śródrocznej z języka obcego nauczyciel używa symboli cyfrowych. Natomiast ocena roczna wyrażona jest krótkim komentarzem. 23. Ocena bieżąca, śródroczna i roczna z religii wyrażona jest symbolami cyfrowymi. 24. Oceny śródroczne i roczne wygenerowane przez system są ocenami sugerowanymi, a nie wiążącymi. Nauczyciel decyduje o ostatecznej ocenie, jaka uzyskuje uczeń na I półrocze i na koniec roku szkolnego. 25. Kryteria oceniania uczniów są ustalane przez zespół nauczycieli uczących w klasach I – III SP. V. KRYTERIA OCENIANIA 1. Skala ocen wraz z wymaganiami dydaktycznymi . 6 – wspaniale – wiadomości i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza podstawowe wymagania edukacyjne; uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie z nowymi zadaniami, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów; pracuje samodzielnie w szybkim tempie, robi duże postępy, z ochotą wykonuje dodatkowe zadania, jest obowiązkowy i systematyczny, uczestniczy w konkursach. 5 – bardzo dobrze – wiadomości i umiejętności ucznia nieznacznie wykraczają poza podstawowe wymagania edukacyjne; uczeń sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe problemy i zadania; pracuje samodzielnie w bardzo dobrym tempie, najczęściej bezbłędnie wykonuje polecenia, a wskazane błędy potrafi poprawić, jest pracowity i systematyczny, chętnie wykonuje zadania dodatkowe 4 – ładnie – wiadomości i umiejętności ucznia są spójne z wymaganiami edukacyjnymi; uczeń, stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe problemy o średnim stopniu trudności, pracuje zazwyczaj samodzielnie (czasem potrzebuje pomocy nauczyciela) i w dobrym tempie, polecenia wykonuje z niewielkimi błędami, nie zawsze potrafi je poprawić samodzielnie, jest systematyczny, zachęcony przez nauczyciela wykonuje zadania dodatkowe. 3 – postaraj się – wiadomości i umiejętności ucznia obejmują podstawowy zakres wymagań edukacyjnych; uczeń potrzebuje wsparcia oraz zachęty ze strony nauczyciela w swoich działaniach, w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu poleceń; samodzielnie wykonuje czasem tylko zadania o niewielkim stopniu trudności; polecenia wykonuje z błędami, nie potrafi ich poprawić; pracuje w zmiennym tempie, jest mało systematyczny, nie wykonuje zadań dodatkowych. 2 – pomyśl – wiadomości i umiejętności ucznia obejmują niezbędne minimum podstawowych wymagań edukacyjnych; uczeń potrzebuje stałej pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu zadań i wykonywaniu poleceń, pracuje w wolnym tempie, polecenia wykonuje z dużą ilością błędów, nie potrafi ich poprawić, nie wykazuje inicjatywy, nie podejmuje zadań dodatkowych, jest mało pracowity i niesystematyczny, brak mu obowiązkowości. 1 – pracuj więcej – uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności ustalonych w wymaganiach edukacyjnych; mimo stałej pomocy i zachęty ze strony nauczyciela, uczeń nie rozwiązuje zadań, nie wykonuje poleceń, nie pracuje podczas zajęć; jest niesystematyczny i nieobowiązkowy. 2. Kryteria oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, testów i kartkówek. dla klasy I i II 100% - ocena 6 – wspaniale (praca bezbł. oraz zad. dodatkowe) 99% - 90% 5 – bardzo dobrze 89% - 70% 4 – ładnie 69% - 50% 3 – postaraj się 49% - 25% 2 – pomyśl 24% i poniżej 1 – pracuj więcej dla klasy III 100% - ocena 6 – wspaniale (praca bezbł. oraz zad. dodatkowe) 99% - 90% 5 – bardzo dobrze 89% - 75% 4 – ładnie 74% - 50% 3 – postaraj się 49% - 34% 2 – pomyśl 33% i poniżej 1 – pracuj więcej 3. Kryteria oceniania pisania z pamięci i ze słuchu. 6 – 0 błędów 5 – 1 błąd ortograficzny 4 – 2 - 3 błędy ortograficzne 3 – 4 - 5 błędów ortograficznych 2 – 6 - 7 błędów ortograficznych 1 – 8 i więcej błędów ortograficznych 1 błąd ortograficzny = 3 błędom drugorzędnym IV. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocena zachowania jest oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec innych oraz aktywności społecznej. 2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej sprawie: opinię innych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, opinię rówieśników samoocenę ucznia. własną obserwację zachowania ucznia podczas pobytu w szkole. 3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza klasą, a w szczególności: obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność pracowitość, pilność, sumienność stosunek do obowiązku szkolnego samodzielność, wytrwałość aktywność podczas zajęć udział w życiu klasy i szkoły dbałość o honor i tradycję szkoły umiejętność współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kulturę osobistą stosunek do kolegów i osób dorosłych przestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych i ustalonych zasad zachowania w szkole i poza nią 4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej. 5. W bieżącej ocenie zachowania uczniów wychowawca wykorzystuje pozytywne oraz negatywne uwagi ustne lub pisemne i kolorowe znaczki obrazkowe ( np. medale, listki, płatki, odznaki, serduszka, rybki, figurki, itp.), które nanosi według potrzeb w e-dzienniku, zeszycie ucznia lub na wywieszonych w klasie kartach zachowania. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z uwagami dotyczącymi zachowania ucznia, zamieszczonymi w e-dzienniku lub zeszycie, potwierdzając to e-mailem wysłanym wychowawcy lub podpisem pod uwagą w zeszycie. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą także uzyskać informacje na temat zachowania ucznia w szkole bezpośrednio u wychowawcy. 7. Kolor i rodzaj znaczka za zachowanie wychowawca wybiera wspólnie z uczniami. 8. Znaczek za bardzo złe zachowanie ma zawsze kolor czarny. 9. Uczeń, który dostał czarny znaczek otrzymuje również uwagę do zeszytu oraz do e-dziennika. 10. Wychowawca, w porozumieniu z uczniami, może w ciągu roku szkolnego zmieniać znaczki (np. co miesiąc), aby dodatkowo zainteresować i zmotywować uczniów do właściwego zachowania w klasie i szkole. 11. Znaczki za zachowanie mogą być przyznawane w czterostopniowej skali : zachowanie wzorowe zachowanie dobre zachowanie złe zachowanie bardzo złe 12. Szczegółowe zasady przyznawania znaczków wychowawca ustala w porozumieniu z uczniami. 13. Nauczyciel – wychowawca klasy I wspólnie z uczniami ustala klasowe zasady zachowania (kontrakt klasowy), według których ocenia zachowanie uczniów. 14. Klasowe zasady zachowania powinny zawierać następujące zagadnienia: ŻYJEMY W ZGODZIE, NIE BIJEMY SIĘ I NIE KŁÓCIMY JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI I KOLEŻEŃSCY SZANUJEMY RODZICÓW, NAUCZYCIELI I INNE OSOBY DOROSŁE NIE ZABIERAMY CUDZEJ WŁASNOŚCI – NIE KRADNIEMY POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE DAJEMY MŁODSZYM DOBRY PRZYKŁAD UŻYWAMY MAGICZNYCH SŁÓW : PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA JESTEŚMY GRZECZNI NIE SPÓŹNIAMY SIĘ NA ZAJĘCIA PO DZWONKU USTAWIAMY SIĘ POD KLASĄ JESTEŚMY ZAWSZE PRZYGOTOWANI DO LEKCJI ZACHOWUJEMY CISZĘ PODCZAS ZAJĘĆ W KLASIE SŁUCHAMY SIĘ WZAJEMNIE – NIE PRZESZKADZAMY, GDY KTOŚ MÓWI NIE MÓWIMY BEZ POZWOLENIA, KIEDY CHCEMY COŚ POWIEDZIEĆ – PODNOSIMY RĘKĘ NIE ŚMIEJEMY SIĘ, GDY KTOŚ SIĘ POMYLI NIE WYCHODZIMY Z ŁAWEK BEZ POWODU UTRZYMUJEMY PORZĄDEK NA ŁAWCE I WOKÓŁ NIEJ DBAMY O KLASĘ I SZKOŁĘ, NIE NISZCZYMY SZKOLNEGO SPRZĘTU PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWUJEMY SIĘ ROZSĄDNIE I ODPOWIEDZIALNIE NIE BIEGAMY PO KLASIE, KORYTARZU I BOISKU SZKOLNYM NIE BAWIMY SIĘ NA PLACU ZABAW BEZ OPIEKI NAUCZYCIELA NIE SKARŻYMY BEZ POWODU, NIE KŁAMIEMY DOTRZYMUJEMY SŁOWA DBAMY O PRZYRODĘ 15. Wychowawca systematycznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia na terenie szkoły – podczas zebrań, konsultacji i rozmów indywidualnych. 16. W przypadku wystąpienia problemów w zachowaniu ucznia, wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio po zdarzeniu i w razie potrzeby włącza ich w rozwiązanie trudnej sytuacji wychowawczej. 17. Wychowawca może poprosić szkolnego pedagoga o pomoc w rozwiązywaniu klasowych i indywidualnych problemów wychowawczych. 18. Roczna ocena zachowania jest oceną opisową i wynika z całorocznej obserwacji ucznia. Wychowawca zamieszcza ją na świadectwie i w arkuszy ucznia (w formie komputerowego wydruku) wraz z oceną opisową za osiągnięcia edukacyjne. V. USTALENIA DODATKOWE 1. Do wystawiania ocen bieżących dopuszcza się stosowanie dodatkowych adnotacji: np – nieprzygotowany do zajęć nb – nieobecność w czasie sprawdzania postępów ucznia bs – brak stroju bp – brak pracy - (znak minus) – uczeń nie oddał pracy do sprawdzenia lub był nieobecny w czasie sprawdzania zadania 2. Przy zapisie tygodniowego planu zajęć oraz tematyki lekcji nauczyciel może stosować następujące skróty : pol – edukacja polonistyczna przyr – edukacja przyrodnicza społ – edukacja społeczna mat – edukacja matematyczna plast – edukacja plastyczna zt – zajęcia techniczne muz – edukacja muzyczna zk – zajęcia komputerowe wf – wychowanie fizyczne ew – edukacja wczesnoszkolna j. ang. – język angielski 3. O wprowadzeniu zeszytów do poszczególnych edukacji decyduje nauczyciel. Jeśli będą prowadzone, podlegają kontroli i ocenie. 4. Odrabianie prac domowych (pisemnych i ustnych) jest obowiązkiem każdego ucznia. Są one oceniane na bieżąco. 5. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 6. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć, np. po nieobecności z powodu choroby. Fakt nieprzygotowania, uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on uwzględniony. 7. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy lub wyznaczy ucznia (za jego zgodą), do udzielenia pomocy koleżeńskiej. 8. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu roku przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela - wychowawcy, w porozumieniu i na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 10. Rodzic (prawny opiekun), o decyzji niepromowania ucznia zostaje poinformowany miesiąc przed klasyfikacją roczną. 11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał najwyższe wyniki z zajęć edukacyjnych i zachowania otrzymuje nagrodę książkową i wyróżnienie (dyplom) „Wzorowy Uczeń”. 12. Uczeń otrzymuje nagrodę na zakończenie roku szkolnego, jeżeli opanował wymagania edukacyjne w stopniu co najmniej bardzo dobrym. 13. W klasie I okres od rozpoczęcia roku szkolnego do ślubowania jest okresem adaptacyjnym. Nauczyciel w tym czasie zapoznaje uczniów z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole. 14. Szczegółowe zasady zachowania ( kontrakt klasowy, znaczki, itp.) w klasie I są ustalane po ślubowaniu. 15. W I półroczu klasy I nauczyciel nie stosuje najniższej oceny (1) przy bieżącym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów. 16. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia schludnego stroju, a na uroczystości klasowe i szkolne stroju galowego. 17. Nauczyciel zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z systemem oceniania na początku każdego roku szkolnego. 18. W ciągu każdego roku szkolnego powinny odbyć się co najmniej trzy zebrania klasowe nauczyciela – wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami). 19. Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom (prawny opiekunom) podczas zebrań klasowych, konsultacji i spotkań indywidualnych oraz w postaci wpisów do e-dziennika. 20. Każdy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje login i hasło do e-dziennika dla siebie i swojego dziecka, co potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 21. W e-dzienniku w zakładce uwagi o uczniu nauczyciel może zamieszczać dodatkowe wpisy lub zalecenia, dotyczące osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia. 22. Na pierwszym zebraniu klasowym w klasie I rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej o swoim dziecku. Karta zawiera między innymi podstawowe dane, adres, numery telefonów oraz ważne informacje o stanie zdrowia dziecka. 23. Informacje zawarte w w. wym. karcie mają charakter poufny. Dostęp do nich ma wyłącznie wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie. 24. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do uaktualniania danych o swoim dziecku, a w szczególności danych o zmianach w jego stanie zdrowia. VI. UWAGI KOŃCOWE System oceniania dla klas I – III szkoły podstawowej opracowują nauczyciele uczący w tych klasach, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. W Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach obowiązuje jednolity system oceniania dla wszystkich klas I etapu edukacyjnego, na wniosek nauczycieli klas I – III i za zgodą rodziców. Obowiązujący system oceniania podlega systematycznej ewaluacji w związku z czym dopuszcza się możliwość dokonywania korekty zapisów. Zmiany w systemie oceniania są wprowadzane w formie aneksów. Wszelkie uwagi i zmiany dotyczące powyższego systemu oceniania uczniów klas I - III są rozpatrywane przez zespół nauczycieli I etapu edukacyjnego.
Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia