Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Dokumenty

Ceremoniał pocztu sztandarowego

Ceremoniał pocztu sztandarowego

 

CEREMONIAŁ
POCZTU SZTANDAROWEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NIEGOWONICACH

 

1.   Sztandar szkoły.

              Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach posiada własny sztandar od września 2009r. Sztandar został
        poświęcony w szkole w dniu 30.09.2009r. podczas uroczystej Mszy Świętej ku czci patrona szkoły
        ks.Stefana Joniaka. 
Sztandar to symbol tradycji szkoły, to najwyższe dobro szkoły, dlatego otoczony
        jest najwyższym szacunkiem i należnymi mu  honorami.
        Ceremoniał Pocztu Sztandarowego kształtuje wśród uczniów postawy patriotyczne i uczy
        ich poszanowania symboli narodowych i tradycji Państa Polskiego.

            Opis sztandaru:

                   Sztandar wykonany jest z tkaniny otoczonej złotymi frędzlami przytwierdzonej do drzewca.
            Drzewiec wykonany jest z drewna w jasnym kolorze i głowicy w kształcie godła państwowego.

                   Rewers sztandaru zdobi podobizna patrona szkoły ks. Stefana Joniaka otoczona napisem:
            Szkoła Podstawowa im. ks. Stafana Joniaka w Niegowonicach.

                    Awers sztandaru stanowi emblemat orła w koronie na biało-czerwonym tle.

             Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia oraz drewniana
             podstawa sztandaru przechowywane są w gabinecie dyrektora.

 

2.   Poczet Sztandarowy.

       Niezwykły zaszczyt spotyka uczniów wchodzących w sklad Pocztu Sztandarowego, gdyż jest to
       najbardziej honorowa funkcja w szkole. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie
       o nienagannej postawie, którzy godnie reprezentują szkołę.

     2.1   Zasady rekrutacji Pocztu Sztandarowego.

              Dyrektor szkoły wybiera spośród członków Rady Pedagogicznej opiekuna Pocztu Sztandarowego. 
              Dyrektor Szkoły wraz z opiekunem Pocztu Sztandarowego wybiera wszystkich członków
              Pocztu Sztandarowego. Następnie Rada Pedagogiczna zatwierdza w czerwcu skład
              Pocztu Sztandarowego na następny rok szkolny. 
              Kadencja Pocztu Sztandarowego trwa jeden rok szkolny.

              Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków tj. za nieprzestrzeganie Regulaminu szkolnego
              czy Ceremoniału Pocztu Sztandarowego uczeń, na wniosek Rady Pedagogicznej,
              może zostać odwołany z funkcji członka Pocztu Sztandarowego. 
              W takim przypadku dokonuje się wyboru uzpełniającego.

      2.2   Skład Pocztu Sztandarowego.

                       Skład osobowy Pocztu Sztandarowego tworzą:

                        -   Chorąży ( sztandarowy)  - 2 uczniów SP i dwóch uczniów Gimnazjum

                        -    Asysta – cztery uczennice SP i cztery uczennice Gimnazjum

                        Stanowią oni dwa równoważne Poczty Sztandarowe i pełnią swoją funkcję naprzemiennie.

       2.3   Ubiór Pocztu Sztandarowego.

                Wszystkich członków Pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy.
                Uczniowe- granatowy lub czarny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, krawat. 
                Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice lub sukienki bez rękawów z białą bluzką.

        2.4   Insygnia Pocztu Sztandarowego.

                        -   biało-czerwone szarfy:  wszyscy członkowie Pocztu Sztandarowego mają
                             przełożone przez prawe ramię biało-czerwone szarfy, zwrócone białym
                             kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;
                             nic nie może zasłaniać biało czerwonej szarfy.

                        -    białe rękawiczki:  wszyscy członkowie Pocztu Sztandarowego mają na rękach
                             białe rękawiczki.

         2.5   Sposób dekoracji czarnym kirem.

                 Wstążkę czarnej materii (o nieokreślonej szerokości) przywiesza się w miejscu przymocowania
                 sztandaru do drzewca od lewj górnej strony do prawej. Wstęga zaczyna się w lewym
                 górnym rogu, a kończy się w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi.

 

3.   Chwyty sztandarem.
Istnieją następujące rodzaje chwytów sztandaru wykorzystywane w trakcie uroczystości, w których sztandar uczestniczy: 

   3.1  Postawa zasadnicza
    Chorąży trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca, przy prawej nodze, na wysokości
    czubka buta.
    Drzewce  przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki  lekko przyciśnięty do ciała.

         3.2   Postawa "spocznij".

                 Chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej,pozostając
                  w postawie "spocznij".

         3.3   Postawa- na ramię sztandar

                  Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię 
                  i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku
                  na szerokość dłoni.

         3.4   Postawa- prezentuj sztandar

                  Chorąży wykonując ten chwyt rozpoczyna go z pozycji sztandaru „u nogi”.
                   Podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego przy prawym ramieniu
                   (dłoń prawej ręki – na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce
                   sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość obejmując
                   nią dolną część drzewca.

          3.5   Postawa- salutowanie sztandarem w miejscu

                  Chorąży wykonuje salutowanie wcześniej trzymając sztandar w pozycji „prezentuj”.
                  Salutując sztandarem sztandarowy robi zwrot w prawo w skos, z jednoczesnym wysunięciem
                  lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar 
w przód do 45 stopni.

          3.6   Postawa- salutowanie sztandarem w marszu

                   Chorąży  salutuje przez opuszczenie sztandaru z położenia „na ramię”, w taki sam sposób
                   jak przy salutowaniu w miejscu, pozostając w marszu krokiem defiladowym.

 

4.   Uroczystości z udziałem sztandaru:

           4.1   Uroczystości szkolne

                   Obecność sztandaru na uroczystościach szkolnych jest bardzo ważna, dlatego też sztandar
                   powinien być obecny na wszystkich najważniejszych uroczystościach szkolnych.

                   Przed rozpoczęciem każdej uroczystości szkolnej Poczet Sztandarowy ustawia się przed
                   wejściem do sali, w której odbywa się uroczystość. Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona
                   osoba  wydaje wszystkim zgromadzonym na uroczystości polecenie "Baczność",
                   następnie "Poczet Sztandarowy Wprowadzić".

                   Poczet Sztandarowy wchodzi na salę trzymając sztandar w postawie "Na ramię". 

                   Po wejściu na salę Poczet Sztandarowy zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali
                   przodem do wszystkich zgromadzonych,  chorąży trzyma sztandar w postawie zasadniczej.
                   Po wprowadzeniu sztandaru dyrektor szkoły wydaje komendę "Spocznij". Wszyscy zgromadzeni
                   siadają i rozpoczyna się uroczystość.

                   Wyprowadzenie sztandaru następuje po zakończniu uroczystości. Dyrektor szkoły lub inna
                   upowazniona osoba wygłasza formułę "Baczność" a następnie
                   "Poczet Sztandarowy Wyprowadzić".
                   Poczet Sztandarowy opuszcza salę trzymając sztandar w postawie "na ramię".
                   Osoby zgromadzone na uroczystości mogą ją opuścić dopiero
                   po wyprowadzeniu sztandaru.

                        Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą:

                        -rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

                        -uroczystości państwowe:  Święto Niepodległości, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

                        -ślubowanie klas pierwszych SP i Gimnazjum,

                        -powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę,

                        -Poczet Sztandarowy godnie reprezentuje szkołę również w uroczystościach pozaszkolnych
                         na zaproszenie innych szkół czy  instytucji.

          4.2   Uroczystości kościelne

                  W trakcie uroczystości kościelnych sztandar wprowadzony zostaje bez wydawania komend.
                  Poczet Sztandarowy wchodzi do kościoła trzymając sztandar w postawie

                  "Na ramię".  Po wejściu do kościoła Poczet Sztandarowy zajmuje miejsce po lewej lub prawej
                  stronie, bokiem do ołtarza. W trakcie wprowadzania sztandaru wszyscy zgromadzeni powinni
                  wstać. Po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu przez chorążego postawy zasadniczej wszyscy
                  zgromadzeni mogą usiąść.W trakcie Mszy Św. członkowie Pocztu Sztandarowego cały czas
                  stoją w pozycji "Baczność" lub "Spocznij", nie klęczą, nie przekazują sobie znaku pokoju, nie
                  wykonują żadnych gestów.

           4.3  Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji "Baczność" następuje podczas:

                        - zaśpiewania hymnu  narodowego

                        - zaśpiewania hymnu kościelnego

                        - każdego podniesienia hostii

                        - podnoszenia flagi na maszt

                        - opuszczania trumny do grobu

                        - ogłoszenia minuty ciszy w celu uczczenia czyjejś pamięci

                        - składania wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje

                                                         .........................................................................

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach
                                                               Opracowała: mgr Agnieszka Porc

 

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia